آیین نامه ها ›› آیین نامه ها

قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی

۱- سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی، مصوب مورخه ۱۱/۰۴/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام 
شماره ۰۱۰۱/ ۴۰۸۹۳ 
تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴

۲- راهبردهای کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
بر اساس مصوبات کمیته ملی توسعه پایدار در خصوص اهداف هفتگانه " کشاورزی و منابع طبیعی " و ابلاغ آن به وزارت
جهاد کشاورزی، تدوین و ارائه راهبردهای مزبور در سال ۱۳۸۷ از طرف کمیته ملی توسعه پایدار به وزارت جهاد کشاورزی
واگذار شد که این وظیفه از طرف وزیر محترم به دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی محول گردید .

۳- تصویب نامه هیات وزیران راجع به استانداردهای حدمجاز از کارخانجات و کارگاههای صنعتی 
موضوع ماده ۱۵ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴

۴- سیاستهای کلی نظام در بخش منابع طبیعی (مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
این سیاستها در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ از سوی مقام معظم رهبری تایید و طی نامه شماره ۷۶۲۳۰/۱ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۹ توسط دفتر معظم له ابلاغ گردیده است.

۵- استاندارد خروجی فاضلابها به استناد ماده ۵ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب 

۶- قانون افزایش بهره وری بخش آشاورزی و منابع طبیعی

۷- آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه_۲۰۱۲۰۵۲۸_۰۷۵۵۳۴

۸- آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۸۹)_۲۰۱۲۰۵۲۸_۰۷۳۲۲۸

۹- قانون ملی ایمنی زیستی