تاریخچه ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

تاسیس دفاتر محیط زیست در دستگاههای اجرایی: 
در راستای گسترش و تعمیم موضوع توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در سال ۱۳۷۷لایحه تاسیس دفاتر 
محیط زیست در دستگاهای اجرایی بالاتر ۵۰۰۰ پرسنل و تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام دستگاه از طرف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به هیات دولت پیشنهاد و در همان سال تصویب و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ گردید.
تاسیس دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی:
این دفتر در سال ۱۳۷۸ و پیرو آیین نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه توسط وزیر محترم وقت کشاورزی اسماً تشکیل گردید. که فعالیت آنرا می توان به قبل و بعد از ادغام به شرح زیر تقسیم نمود:
قبل از ادغام: بدلیل لایحه ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی سابق فعالیتهای دفتر عمدتا صرف برگزاری جلسات توجیهی، حضور در کنفرانسهای داخلی و خارجی و نیز یکسری برنامه ریزی های کوتاه مدت و نظایر آن بود.
بعد از ادغام: پس از تصویب قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی دفتر با دستور وزیر محترم در سال ۱۳۸۱عملاً شروع بکار مجدد نمود. 

وظایف دفتر پژوهش‌های محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی شامل تدوین سیاست ها، برنامه‌ریزی، نظارت و همکاری در زمینه های مختلف توسعه پایدار و محیط زیست کشاورزی می باشد. پایش شاخص‌های پایداری، شاخص های تنوع زیستی و تغییر اقلیم در بخش کشاورزی، نظام پایش و الگوی ارزیابی زیست محیطی، آلاینده‌ها، مدیریت پسماندها و پسابها در بخش کشاورزی، استانداردها، کدکس مواد غذایی، نظام ایمنی زیستی در راستای نیل به امنیت غذایی و حفاظت از منابع پایه و تولید و عرضه محصولات کشاورزی با داشتن استانداردهای ملی(ارگانیک، گواهی شده) مورد توجه این دفتر می باشد.
علاوه بر این همکاری درتهیه برنامه‌ها و پروژه‌های کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی و ارتقای آگاهی و دانش دست اندرکاران بخش درراستای اهداف توسعه پایدار و محیط زیست کشاورزی در حال اجرا است. این وظایف در قالب سه گروه‌ تخصصی توسعه پایدار کشاورزی، تنوع زیستی کشاورزی و مدیریت آلاینده های کشاورزی پیگیری می شود این گروه ها در قالب چهار کارگروه به شرح ذیل فعالیت های منسجمی را در راستای وظایف دفتر دنبال می کند:
کارگروه توسعه کشاورزی ارگانیک:
فعالیت این کارگروه تاکنون شامل بررسی و جمع بندی دستاوردها و توانمندی های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای تولید محصولات کشاورزی ارگانیک می باشد. در ادامه با مشارکت سایر دستگاه ها،تشکیل ساختار مناسب و برنامه ریزی برای توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور هدف اصلی محسوب می شود.
کارگروه ایمنی زیستی:
این کارگروه شامل نمایندگان موسسات تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی می باشد.که هدف آن همکاری در تدوین آئین نامه های اجرائی قانون ایمنی زیستی و هدایت دبیرخانه کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی به منظور اجرائی شدن این قانون در بخش کشاورزی است.
کارگروه نظام کنترل و گواهی محصولات کشاورزی:
فعالیت این کارگروه جمع بندی فعالیت های تحقیقاتی در تولید محصول سالم و تدوین پیش نویس نظام تولیدوعرضه محصولات و فرآورده‌های کشاورزی گواهی شده می باشد.
کارگروه اجرای برنامه مدیریت سبز:
این کارگروه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شکل گرفته است و با همکاری سایر موسسات/ پژوهشکده های تحقیقات در راستای حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف منابع فعالیت می کند.
در راستای رسیدن به اهداف مذکور ارتباطات گسترده ای بین دفتر با سایر دستگاه ها و وزارت خانه های مختلف برقرار شده است که در قالب کمیته ها فعالیت می کنند. بسیاری از این فعالیت ها با همکاری موسسات تحقیقاتی در حال انجام است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- هماهنگی و پیگیری همکاری های مشترک وزارت جهاد کشاورزی در طرح کلان ملی سیاستگذاری و مدیریت آلاینده‌های مواد غذایی و محیط‌زیست.
- مشارکت در تدوین سیاستهای سلامت در دبیرخانه سیاستگذاری سلامت
- مشارکت در تدوین اسناد برنامه‌ای، قوانین، آئین‌نامه‌ها، ضوابط و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی
- عضویت در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی درون و برون‌بخشی همچون کمیته ملی توسعه پایدار و کمیته‌های فرعی آن
- تبیین چالش‌های مهم توسعه پایدار و محیط‌زیست کشاورزی با همکاری سازمان های جهاد کشاورزی استانها
- هدایت و هماهنگی تدوین و پایش شاخص های پایداری بخش کشاورزی
- تدوین پروپوزالهای مشترک با موسسات تحقیقاتی در موضوع های توسعه پایدار و محیط زیست کشاورزی
- برگزاری نشست های نمایندگان استانی، موسسات تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه وزارت جهادکشاورزی در راستای افزایش تعاملات و هماهنگی‌ها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی
- برگزاری کارگاه ها و دوره‌های آموزشی تخصصی 
در راستای فرهنگ سازی و افزایش آگاهی های زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی مانند ”مدیریت بقایای گیاهی“، ”مدیریت پایداری فناوری، تولید، تأمین و مصرف نهاده‌های کشاورزی“، ”الگوی مصرف و توسعه پایدار کشاورزی“ و ”مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی“
- مشارکت در تدوین و تصویب استانداردهای ملی مورد نیاز بخش کشاورزی و بازنگری استانداردهای تدوین شده
- انجام امور مرتبط با دبیرخانه کدکس مواد غذایی در وزارت جهاد کشاورزی در راستای مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
- همکاری در اجرایی شدن پروتکل کیوتو و کنوانسیون تغییر آب و هوا در بخش کشاورزی
- همکاری در اجرایی شدن کنوانسیون تنوع زیستی در بخش کشاورزی
- تدوین وتهیه فیلم های علمی آموزشی در زمینه مستند سازی تنوع زیستی وذخایرژنتیکی کشاورزی
- پیگیری و هماهنگی طرح مدل سازی گیاهان زراعی و باغی